สวัสดีค่ะ

ศิมาพร เพ็งสาเกษ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับนะค่ะ ^_^

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

ความหมายของเด็กปฐมวัย

                เด็กปฐมวัย (Early  Childhood)  เป็นคำที่เราใช้เรียกเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 6 ปี  ซึ่งอยู่ในวัยที่คุณภาพของชีวิตทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญากำลังเริ่มต้นพัฒนาอย่างเต็มที่ (Massoglia.1977 : 3) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการวิจัย การจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2522 : 8) ได้ระบุเอาไว้ในรายงานผลการวิจัยดังกล่าวว่า เด็กปฐมวัยหมายถึง
                1. เด็กที่อยู่ในศูนย์โภชนาการเด็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือที่เรียกว่าศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
                2. เด็กที่เรียนในชั้นอนุบาล 1 และ 2 ในโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งเด็กที่เรียนในชั้นอนุบาล 1 และ 2 ในโรงเรียนอื่นใดที่เปิดชั้นอนุบาล 1 และ 2 หรือชั้นเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งโดยทั่วไปเด็กจะมีอายุประมาณ 3 – 6 ปี

1 ความคิดเห็น: